Wystawa prac graficznych - Ali Seylan, Ondokuz Mayıs University, Samsun (Turcja)
09 września 2022

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej realizowanej w ramach projektu „EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji” realizowanego przez trzy wydziały PBŚ:  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W ramach konferencji 12.09.2022 r. o godzinie 15:30 będzie miała miejsce wystawa prac graficznych prof. dr. hab. Ali Seylana.

Ali SEYLAN ukończył studia z zakresu grafiki na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsun w Turcji w 1998 roku. Pracę na macierzystym uniwersytecie rozpoczął w 1997 roku jako asystent. Doktoryzował się w 2004 roku. Habilitację uzyskał w 2009 roku. W 2018 roku otrzymał tytuł profesora. Od 2022 roku jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsun. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest członkiem międzynarodowych jury konkursowych w obszarze sztuk wizualnych oraz autorem publikacji z zakresu projektowania graficznego.