Dług punktowy ECTS

ECTS (skrót polski: Europejski System Transferu Punktów) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą.
System ECTS jest także sposobem oceny postępów studenta na uczelni macierzystej i służy do potwierdzenia oraz zaliczenia kolejnych etapów kształcenia. Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w sylabusach przedmiotów (składających się na program studiów) efektów kształcenia/uczenia się (efekty kształcenia/uczenia się określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia). Punkty są przypisane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa i ćwiczenia w laboratorium).

Wartość całkowitego długu punktowego ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022 (AW i WZ) i 2022/2023 (KW)

Wartość całkowitego długu punktowego ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021